වර්ණ ආෙල්පන - නියැලුනහ හර්මීස් වානේ කම්පැනි ලිමිටඩ්

වර්ණ ආෙල්පන

ලබා ගත හැකි  වර්ණ :

රන්, ෂැම්පේන් රන්, කලු, තඹ, ලෝකඩ, ෙකොළ, නිල්, දම්, ආදිය

W orking පී rinciples :

මෙම රෝගයේ (ෙභෞතික වාෂ්ප අවසාදනය) සිහින් ඉතා පිළිපදිනු පිරිසිදු ලෝහ හෝ මිශ්ර ලෝහ ආලේපනයක් ලෙස විද්යුතයෙන් සන්නයනය ද්රව්ය මත තැන්පත් කළ හැකි බව ෙලෝහ වාෂ්ප නිෂ්පාදනය කිරීමට සිදු වේ.

මෙම රෝගයේ යන්ත්රය